تبلیغات
hOt
لبیک یا حسین

دریاب تو ای شاه کریمانه گدا را

درمانده ترین مفلس درراه خدا را

تقدیر من این بود نمک گیر تو باشم

تقدیر نوشته به دلم مهر شما را

من مفتخرم شیعه چشمان تو باشم

سوگند به یک قطره اشک تو دلارا

تا آنکه همه بر تو گرفتار بمانند

درخاک تو بنهاده خداوند شفا را

یک سر بزن آقاکه خدا بهر قدومت

انداخته پای تو گلیم دل مارا

پشت سر زینب زغمت جامه دریدیم

مایاد گرفتیم از او رسم عزارا

ازهرچه بهشت است شده سیر دل من

وقتی که نشان داده ای ام کرببلا را