تبلیغات
hOt
سال.....

۱۱ماه گذشت … خیلیها دلشون شکست و خیلیها دل شکوندن … خیلیها عاشق شدن و خیلیها تنها موندن … خیلیها از بینمون رفتن و خیلیها بینمون اومدن … گریه کردیم و خندیدیم زندگی بر خلاف آرزوهامون گذشت … امیدوارم نوروزی که پیش رو داری آغاز روزهایی باشد که آرزو داریعیدتون مبارک