تبلیغات
hOt
حدس
و حدس می زنم شبی مرا جواب میكنی
و قصر آوچك دل مرا خراب میكنی
سر قرار عاشقی همیشه دیر آرده ای
ولی برای رفتنت عجب شتاب میكنی
من از آنار پنجره تو را نگاه میكنم
و تو به نامدیگری مرا خطاب می آنی
چه ساده در ازای یك نگاه پاك و ماندنی
هزار مرتبه مرا ز خجلت آب میكنی
به خاطر تو من همیشه با همه غریبه ام
تو آمتر از غریبه ای مرا حساب میكنی
و آاش گفته بودی از همان نگاه اولت
آه بعد من دوباره دوست انتخاب می آنیطبقه بندی: شعر،