تبلیغات
hOt
تا قیامت
من میگم بهم نگاه آن
تو میگی آه جون فدا آن
من میگم چشمات قشنگه
تو میگی دنیا دو رنگه
من میگم دلم اسیره
تو میگی آه خیلی دیره
من میگم چشمات و واآن
تو میگی من و رها آن
من میگم قلبم رو نشكن
تو میگی من می شكنم من ؟
من میگم دلم رو بردی
تو میگی به من سپردی ؟
من میگم دلم شكسته است
تو میگی خوب میشه خسته است
من میگم بمون همیشه
تو میگی ببین نمی شه
من میگم تنهام می ذاری
تو میگی طاقت نداری
من میگم تنهایی سخته
تو میگی این دست بخته
من میگم خدا به همرات
تو میگی چه تلخه حرفات
من میگم آه تا قیامت
برو زیبا به سلامت
من میگم خدا به همرات
تو میگی چه تلخه حرفات
من میگم آه تا قیامت
برو زیبا به سلامتطبقه بندی: شعر،