تبلیغات
hOt
وقتی که عاشقم شدی
وقتی آه عاشقم شدی پاییز بود و خنك بود
تو آسمون آرزوت هزارتا بادبادك بود
تنگ بلوری دلت درست مث دل من
آلی لبش پریده بود همش پر ترك بود
وقتی آه عاشقم شدی چیزی ازم نخواستی
توقعت فقط یه آم نوازش و آمك بود
چه روزا آه با هم دیگه مسابقه می ذاشتیم
آه رو گل آدوممون قایق شاپرك بود ؟
تقویم آه از روزا گذشت دلم یه جوری لرزید
راستش دلم خونه ی تردید و هراس و شك بود
دیگه نه از تو خبی بود ، نه از آرزوهات
قحطی مژده و روزای خوش و قاصدك بود
یادم میاد روزی رو آه هوا گرفته بود و
اشكای سرخ آسمون آروم و نم نمك بود
تو در جواب پرسشم فقط همینو گفتی
عاشقیمون یه بازی شاید ، یه الك دولك بود
نه باورم نمی شه آه تو اینو گفته باشی
آسی آه تا دیروز برام تو آل دنیا تك بود
قصه ی با تو بودن و می شه فقط یه جور گفت
آسی آه رو زخمای قلب من مث نمك بودطبقه بندی: شعر،