تبلیغات
hOt
امام علی (ع)
بالاترین ارزش برای انسان این است که راهی به شناخت خویش پیدا کند


روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران                تا از دلم بشویی اندوه روزگارانخجسته باد نام خداوند ، نیکوترین آفریدگاران
که تورا آفرید
پیش از تو ، هیچ اقیانوسی را نمی شناختم
که عمود بر زمین بایستد....
.
پیش از تو ، هیچ فرمانروایی را ندیده بودم
که پای افزاری وصله دار به پا کند،
و مشکی کهنه بر دوش کشد
وبَردگان را برادر باشد

ای روشنِ خدا
در شب های پیوسته تاریخ
ای روح لیلۀ القدر
            حتی مَطلع الفجر
شب از چشم تو ، آرامش را به وام دارد
و طوفان ، از خشم تو ، خروش را
کلام تو ، گیاه را بارور می کند
و از نَفَست گل می روید
چاه ، از آن زمان تو در آن گریستی ، جوشان است
سحر از سپیده ی چشمان تو می شکوفد
و شب در سیاهیِ آن به نماز می ایستد
هیچ ستاره نیست که وام دارِ نگاه تو نیست
لبخند تو ، اجازه زندگی است
هیچ شکوفه نیست کز تبار گلخند تو نیست.

چگونه شمیشیری زهر آگین
پیشانی بلند تو ،این کتاب خداوند ، را از هم می گشاید
چگونه می توان به شمشیری ، دریایی را شکافت ؟

به پای تو می گریم
با اندوهی، والاتر از غم گزایی عشق
و دیر ینگی غم
برای تو با چشم همه ی محرومان می گریم
با چشمانی ، یتیمِ ندیدنت
گریه ام ، شعر شبانه ی غم توست . . . . . .