تبلیغات
hOt
اشعار کوتاه
بیا ، غم رو زدلهامون برونیم

سرودی خوش ز شادیها بخونیم

وفادار محبتها بمونیم

بیا قدر جَوٌونی رو بدونیم . . .
هر انکس عاشق است از جان نترسد

عاشق از کنده و زندان نترسد

دل عاشق بُوَد گرگ گرسنه

که گرگ از هِی هِی چوپان نترسد . . ....
 
اگر عاشق نماندی در جدایی
 
نبودی عشق را هرگز روایی
 
اگر معشوق اسان دست دادی
 
کجا این لذت پیوست دادی
 
اگر در عشق نبود انتظاری
 
نماند رونق عشق بازی

 طبقه بندی: شعر،