تبلیغات
hOt
نمی دونم چرا ؟

نمی دونم چرا به هرکی خوبی کردم بهم بدی کرد ؟

نمی دونم چرا با هرکی دست دوستی دادم از پشت خنجر زد ؟

نمی دونم چرا به همه امید دادم ولی کسی بهم امید نداد ؟

نمی دونم چرا عاشق هرکی شدم ، دست رد به سینم زد ؟

خیلی دلم گرفته نمی دونم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟