تبلیغات
hOt
پسرک

پسركی دو خط موازی بر رو ی تخته سیاه كشید

 

 خط اول به دوم گفت ما می توانیم با هم زندگی خوبی داشته

 

باشیم دومی قلبش تپید و لرزان گفت بهترین زندگی؟

 

در همان زمان معلم فریاد زد دو خط مواز ی هیچ گاه به

هم نمی رسند و بچه ها تكرار كردند دو خط موازی هیچ گاه به هم

نمی رسند مگر اینكه یكی بر ای رسیدن به دیگری خود را بشكند