تبلیغات
hOt
چه کسی کر است ؟

مردى متوجه شد كه گوش همسرش سنگین شده و شنوائیش كم شده اس ت . به نظرش رسید كه همسرش باید سمعك

بگذارد ولى نم ى دانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد. بدین خاطر، نزد دكتر خانوادگ ىشان رفت و مشكل را با

او در میان گذاشت.

دكتر گفت براى این كه بتوانى دقی ق تر به من بگویى كه میزان ناشنوایى همسرت چقدر است آزمایش ساد ه اى وجود دار د .

این كار را انجام بده و جوابش را به من بگو:

ابتدا در فاصله 4 مترى او ب ا یست و با صداى معمولى مطلبى را به او بگ و . اگر نشنید همین كار را در فاصل ه 3 مترى تكرار »

«. كن. بعد در 2 مترى و به همین ترتیب تا بالاخره جواب دهد

آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهی ه شام بود و خود او در اتاق تلویزیون نشسته بو د . مرد به خودش گفت

الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان كنم.

سپس با صداى معمولى از همسرش پرسید: عزیزم شام چى داریم؟

جوابى نشنید.

بعد بلند شد و یك متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید: عزیزم شام چى داریم؟

باز هم پاسخى نیامد.

باز هم جلوتر رفت و از وسط هال كه تقریباً 2 متر با آشپزخانه و همسرش فاصله داشت گفت: عزیزم شام چى داریم؟

باز هم جوابى نشنید.

باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسید. سوالش راتكرار كرد و باز هم جوابى نیامد.

این بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: عزیزم شام چى داریم؟

زنش گفت: مگه كرى؟ براى پنجمین بار مى گویم: خوراك مرغ!

نتیجه اخلاقى

مشكل ممكن است آنطور كه ما همیشه فكر مى كنیم در دیگران نباشد و عمدتاً در خود ما باشد!
طبقه بندی: دانستنی ها،