تبلیغات
hOt
گفتار نیک

 

 

.اغلب انهایی پیروز و موفق میشوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند.

 

.کودک دانش به چوب اموزد نه به مهربانی.

 

.ان کس که از رنج زندگی بترسد از ترس در رنج خواهد بود.

 

.مشورت با هزار کس کن و راز خود حتی به یکی نگو.

 

.ترس از جدایی جدایی به بار می اورد.

 

.به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان باشی.

 

.همواره تنهایی توانایی به بار می اورد.

.در دردها دوست را خبر نکردن خودیک عشق ورزیدن است