تبلیغات
hOt
نکته

دو چیز را هرگز فراموش نکن :

      1 . اول خدا را                                                                                                         

2 .دوم مرگ را                                                                     

دو چیز را فراموش کن :

1 . اول بدی دیگران                                                                                               

2 . دوم خوبی خودت را در حق دیگران                                            

چهار چیز را بیش از پیش نگهدار :

1.زبانت را در جمع

2.شکمت را درسر سفره مردم

3.چشمت را در خانه دوستان

4.دلت رادر سر نماز
طبقه بندی: دانستنی ها،